Language Access Information

 

Need help?
WorkSource Oregon (WSO) is an equal opportunity agency. WSO provides free help so you can use our services. Some examples are sign language and spoken-language interpreters, written materials in other languages, large print, audio, and other formats. To get help, please call 503-947-1680. TTY users call 711. You can also send an email to EmployerServices@oregon.gov.

¿Necesita ayuda?
WorkSource Oregon (WSO) es una agencia de igualdad de oportunidades. WSO proporciona ayuda gratuita para que usted pueda utilizar nuestros servicios. Algunos ejemplos son intérpretes de lengua de señas e idiomas hablados, materiales escritos en otros idiomas, letra grande, audio y otros formatos. Para obtener ayuda, por favor llame al 503-947-1680. Usuarios de TTY pueden llamar al 711. También puede enviar un correo electrónico a EmployerServices@oregon.gov

Нужна помощь?
WorkSource Oregon (WSO) - это агентство равных возможностей. Агентство WSO предоставляет бесплатную помощь, чтобы вы могли воспользоваться нашими услугами. В качестве примера можно привести услуги сурдо- и устных переводчиков, предоставление письменных материалов на других языках, материалов с использованием крупного шрифта, а также материалов в аудио- и других форматах. Если вам требуется помощь, позвоните по телефону 503-947-1680. Пользователи телетайпа могут позвонить по номеру 711. Вы также можете направить нам электронное сообщение по эл. почте: EmployerServices@oregon.gov.

Cần trợ giúp?
WorkSource Oregon (WSO) là một cơ quan cung cấp cơ hội công bằng. WSO cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trong đó bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói, các tài liệu bằng văn bản với các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, âm thanh và các định dạng khác. Để được trợ giúp, vui lòng gọi 503-947-1680. Người dùng TTY xin gọi 711. Quý vị cũng có thể gửi email tới EmployerServices@oregon.gov.

需要帮助?
“WorkSource Oregon (OED)”是一个提供均等机会的机构。WSO提供免费帮助,便于您使用我们的服务。例如手语和口语翻译、其他语种的书面材料、大字体、音频以及其他格式文档。如需帮助,请致电503-947-1680。TTY用户请拨打711。您也可以发送电子邮件至 EmployerServices@oregon.gov

需要幫助?
「WorkSource Oregon (WSO)」是壹個提供均等機會的機構。WSO提供免費幫助,便於您使用我們的服務。服務內容示例包括手語和口語翻譯、其他語種的書面材料、大字體、音頻和其他格式文檔。如需幫助,請致電503-947-1680。TTY用戶請撥打711。您還可以發送電子郵件至 EmployerServices@oregon.gov

도움이 필요하시나요?
WorkSource Oregon (WSO)는 기회 균등 기관입니다. WSO는 서비스를 이용할 수 있도록 무료로 도움을 제공합니다. 일부 예시로는 수화, 통역 서비스, 다른 언어 번역 서비스, 큰 활자, 오디오 및 기타 형식의 자료 제공 서비스 등이 있습니다. 도움이 필요하시다면, 503-947-1680로 연락주시기 바라며, TTY 사용자는 711로 연락주십시오. 또한 EmployerServices@oregon.gov로 이메일을 보낼 수 있습니다.

ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?
WorkSource Oregon (WSO) ຄືໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. WSO ຈັດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນລ່າມແປພາສາມື ແລະ ພາສາເວົ້າ, ເນື້ອຫາລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາອື່ນໆ, ແບບພິມໃຫຍ່, ສຽງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ. ເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາໂທຫາ 503-947-1680. ຜູ້ໃຊ້ TTY ໂທ 711. ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງອີເມວໄປຫາ EmployerServices@oregon.gov.

እርዳታ ይፈልጋሉ?
ዎርክሶርስ ኦሪገን (WSO) የእኩል እድል ኤጀንሲ ነው። አገልግሎቶቻችንን መጠቀም እንዲችሉ WSO ነፃ እገዛ ይሰጣል። አንዳንድ ምሳሌዎች የምልክት ቋንቋ እና የንግግር ቋንቋ አስተርጓሚዎች፣ በሌሎች ቋንቋዎች የተጻፉ ጽሑፎች፣ ትልቅ ህትመት፣ ኦዲዮ እና ሌሎች ቅርጸቶች ናቸው። እገዛ ለማግኘት፣ እባክዎ በ 503-947-1680 ይደውሉ። የTTY ተጠቃሚዎች 711 ይደውላሉ። ወደ EmployerServices@oregon.gov ኢሜይል መላክም ይችላሉ።

هل تحتاج إلى المساعدة؟

WorkSource Oregon ‏(WSO) هي وكالة تسعى لتكافؤ الفرص. تقدم WSO‎ مساعدة مجانية بحيث يمكنك استخدام خدماتنا. تشمل بعض الأمثلة مترجمين فوريين للغة الإشارة واللغات المنطوقة ومواد مكتوبة بلغات أخرى ومطبوعات كبيرة الخط وملفات صوتية وصيغ أخرى. للحصول على مساعدة، يرجى الاتصال على الرقم ‏ 503‎-947-1680. يتصل مستخدمو الهاتف النصي على الرقم 711. يمكنك أيضًا إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى EmployerServices@oregon.gov.

نیاز به کمک دارید؟

مؤسسه کاریابی و اشتغال اورگان (WSO) یک مؤسسه ارائه فرصت برابر است. کمک رایگان WSO کمک رایگان ارائه می دهد تا بتوانید از خدمات استفاده کنید. زبان اشاره و مترجمان شفاهی، مفاد کتبی به سایر زبان ها، چاپ درشت، صوتی و سایر قالب ها مثال های از این کمک ها هستند. برای دریافت کمک لطفاً با شماره 503-947-1680 تماس بگیرید. کاربران TTY با شماره 711 تماس بگیرند. می توانید به آدرس EmployerServices@oregon.gov ایمیل بزنید.

Ma u baahan tahay caawimaad?
WorkSource Oregon (WSO) waa wakaalad leh fursad loo siman yahay. WSO waxay ku siineysaa caawimo bilaash ah si aad u isticmaasho adeegyadeena. Tusaalooyinka qaarkood waa luqadda dhegoolaha iyo tarjumaannada luuqada lagu hadlo, agab ku qoran afaf kale, far waaweyn, maqal iyo qaabab kale. Si aad u hesho caawimo, fadlan wac 503-947-1680. Isticmaalayaasha TTY waca 711. Waxaad sidoo kale iimaayl u diri kartaa EmployerServices@oregon.gov.