چه انتظاری باید داشت WorkSource

آیا امزایای بیمه بیکاری دریافت میکنید؟

شما باید شرایط لازم برای جستجوی کار را تکمیل کنید ، در غیر این صورت مزایای شما ممکن است متوقف می شود۰

۱ـ  ثبت نام و تکمیل مشخصات یا نمایهٔ متقاضی کار در وبسایت  تطابق مهارتها  iMatchSkills.org.
۲ـ دنبال کار بگردید و هرهفته مشاغلی را که جستجو میکنید رادردرخواستنامه هفتگی خود متذکر شوید۰

دفاتر کاریابی واشتغال  ( WorkSource) برای  حمایت و پشتیبانی درهر قدم این مسیراز شما وجود ارند۰ با دفتر کاریابی واشتغال در محله خود برای کمک انفرادی تماس بگیرید۰

مرا کز مرجع برای اشتغال (WorkSource)

Encuentre su centro local de WorkSource