شکایات

طرح شکایت

آیا در زمینه مسائل زیر شکایت دارید:
  • خدمات استخدام از طرف اداره کار و اشتغال اورگان، یا یک مرکز WorkSource Oregon؟
  • قانون مربوط به استخدام؟
  • کافرما یا شغلی که توسط اداره کار و اشتغال اورگان یا یک مرکز WorkSource Oregon به آن معرفی شدید؟
اگر معتقد هستید حقوق شما نقض شده است، به موقع دستمزدتان پرداخت نشده است، سلامت و ایمنی شما به خطر افتاده است، یا قربانی تبعیض در محل کار هستید می‌توانید شکایت کنید. در شکایت‌تان باید اقدامات یا قصور کافرمای خود، اداره کار و اشتغال اورگان ، مرکز WorkSource Oregon یا نتیجه شرکت در یک برنامه نوآوری و فرصت نیروی کار دارای بودجه قانونی ذکر شوند.
 

ما با انجام این کارها می‌توانیم به شما کمک کنیم:
  • کافرما یا شغلی که توسط اداره کار و اشتغال اورگان یا یک مرکز WorkSource Oregon به آن معرفی شدید.
  • تحقیق در مورد شکایات مربوط به ارائه برنامه‌ها و خدمات توسط اداره کار و اشتغال اورگان یا یک مرکز WorkSource Oregon.
  • ارجاع دادن شکایت شما به سازمان مربوطه زمانی که اداره کار و اشتغال اورگان مجاز به رسیدگی به آن نباشد.
جهت اطلاع از محل و نحوه طرح شکایت، به صفحه فرصت برابر (Equal Opportunity page) وب‌سایت اداره کار و اشتغال اورگان یا سیستم شکایت اداره کار و اشتغال (ES Complaint System) مراجعه کنید یا با مرکز محلی WorkSource Oregon خود تماس بگیرید.
برای شکایات فرصت برابر و تبعیض علیه کارفرما، لطفا با اداره کار و صنایع اوریگن BOLI و/یا کمیسیون فرصت استخدام برابر
(Equal Employment Opportunity Commission (EEOC))
تماس بگیرید.


برای شکایات دستمزد، دستمزد رایج یا تبعیض مسکن، با BOLI تماس بگیرید.

در صورت داشتن هر گونه مسئله در مورد موضوع بیمه بیکاری لطفا دستورالعمل موجود در تعیین نامه خود را دنبال کنید، یا با بیمه بیکاری به شماره 877-345-
3484 یا از طریق فرم آنلاین تماس با ما (Contact Us online form) تماس بگیرید.