رسانه

برای سوال در مورد رسانه‌ها، لطفا با OED_Communications@oregon.gov تماس بگیرید.


دیوید گرستنفلد (David Gerstenfeld)، سرپرست مسئول اداره اشتغال در اورگن، در آینده‌ای نه چندان دور در روزهای چهارشنبه جلسات مطبوعاتی دارد. برای دریافت دعوت‌نامه، با OED_Communications@oregon.gov ارتباط برقرار کنید.