رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

PPM Technologies Hiring Event

In-Person Event

September 29, 2022, 12:00pm - 3:00pm

PPM is having an onsite Job Fair on September 29th.

More Info

Lane County October Career Event

In-Person Event

October 20, 2022, 10:00am - 2:00pm

October Career Event.

More Info Full Details