رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Trades & Transportation Job Fair

In-Person Event

July 17, 2024, 11:00am - 3:00pm

These employers, unions, & training providers are excited to meet you!

More Info Full Details

Edustaff Hiring Event - Douglas County

In-Person Event

July 23, 2024, 10:00am - 12:00pm

Join us in Roseburg for this hiring event with Edustaff!

More Info Full Details

PacificSource Hiring Event

In-Person Event

July 23, 2024, 9:00am - 12:00pm

Join us in Eugene for this hiring event with PacificSource!

More Info Full Details

Southern Oregon Veterans Stand Down & Employment Fair

In-Person Event

July 24, 2024, 10:00am - 2:00pm

Join us for this Veteran event on July 24, 2024 in Southern Oregon.

More Info Full Details

Meet the Employer - Energy Conservation and Weatherization

In-Person Event

July 24, 2024, 10:00am - 2:00pm

WorkSource Oregon in Albany invites you to join us to learn more about paid internship opportunities with Energy Conservation and Weatherization.

More Info Full Details

PacificSource Customer Support Representative Hiring Event

In-Person Event

July 25, 2024, 10:00am - 1:30pm

You are invited to join us in Bend for a Hiring Event with PacificSource!

More Info Full Details

Meet the Employer - Oregon Department of Corrections

In-Person Event

September 11, 2024, 12:00pm - 2:00pm

Join us at WorkSource Oregon in Tigard at our upcoming Meet the Employer event and start your career with the Oregon Department of Corrections!

More Info