رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Manufacturing Job Fair

In-Person Event

March 4, 2024, 10:00am - 12:00pm

Spring into a new career at this job fair in Tigard where you can explore current openings in the manufacturing industry.

More Info Full Details

2024 Clatsop County Job & Career Fair

In-Person Event

March 13, 2024, 9:30am - 1:00pm

Join WorkSource Oregon and Clatsop Economic Development Resources for the 2024 Clatsop County Job & Career Fair!

More Info Full Details