رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Spring Fling Career Fair

In-Person Event

June 1, 2023, 11:00am - 2:00pm

More than 30 employers will be in attendance. Come dressed to impress and ready to network!

More Info Full Details

Roseburg Forest Products Instant Interview Event

In-Person Event

June 2, 2023, 9:00am - 4:00pm

Join WorkSource Oregon at Roseburg Forest Products for this in-person instant interview event!

More Info Full Details

Employment and Recruiting Strategies in Columbia County

In-Person Event

June 8, 2023, 3:30pm - 5:00pm

Join WorkSource Oregon to learn more about Workshare Oregon and Paid Leave Oregon benefits and requirements of employers.

More Info Full Details