ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Meet the Employer - Salem Health Hospitals & Clinics

In-Person Event

February 1, 2023, 12:30pm - 2:30pm

Join us at WorkSource Salem for this in-person Meet the Employer event with Salem Health Hospitals & Clinics! Hiring for both Clinical and Staff Positions.

More Info Full Details

Hiring Event with Marshalls

In-Person Event

February 13, 2023, 9:00am - 4:00pm

Join WorkSource Hermiston on Monday, Tuesday or Wednesday, February 13th- 15th, 2023 for a Marshalls hiring event from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. each day.

More Info Full Details

TSA Application Assistance Event

In-Person Event

February 15, 2023, 10:00am - 1:00pm

Please join recruiters from the Transportation Security Administration at WorkSource Redmond to learn more about their careers and then be assisted with your online application if you'd like to apply. Computers will be available.

More Info Full Details

Meet the Employer: Edustaff

In-Person Event

February 21, 2023, 11:00am - 1:00pm

Edustaff invites you to come and meet them!

More Info Full Details

Workshop: Successful Applications with Lane County

In-Person Event

February 23, 2023, 10:00am - 11:00am

Gain insights on getting hired with Lane County!

More Info Full Details

Healthcare Career and Job Fair

In-Person Event

February 23, 2023, 8:00am - 6:00pm

Join us at Four Rivers Cultural Center in Ontario, Oregon, to explore exciting career, job, and education opportunities in local health care related fields. Resume workshop is from 8 – 10 a.m. (MT), and booths are open from 10 a.m. – 6 p.m. (MT)

More Info Full Details