ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

WorkSource Salem Meet the Employer Event

In-Person Event

June 2, 2022, 11:00am - 1:30pm

There are multiple job opportunities from a variety of industries. All positions are in the Salem/Keizer area. WorkSource provides priority of service to Veterans, contact us for questions.

More Info Full Details

Lane County Community Aid & Career Event

In-Person Event

June 8, 2022, 10:00am - 2:00pm

Join us for an afternoon of sun, fun, and connection. Local employers and resources will have booths open to the public. Door prizes will be given away throughout the event.

More Info

Veteran Career Fair at Chemeketa Community College

In-Person Event

June 9, 2022, 10:00am - 2:00pm

Veterans, Active Duty and Military Connected Spouses- Drop in to meet with the employers.

More Info Full Details

Hermiston Meet & Greet with Two Rivers Correction Institution

In-Person Event

June 16, 2022, 10:00am - 12:00pm

Bring your resume and dress to impress. Meet with recruiters from Two Rivers Correctional Institution.

More Info Full Details

Polk County Public Sector Job Fair

In-Person Event

June 23, 2022, 3:00pm - 6:00pm

Many opportunities available! Come learn more about opportunities across various local, public sectors.

More Info Full Details

Northwest Food Show in Portland

In-Person Event

June 26, 2022, 10:00am - 4:00pm

Register today for the largest food show in the Pacific Northwest!

More Info Full Details