ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Edustaff Hiring Event in Douglas County

In-Person Event

September 29, 2023, 10:00am - 12:00pm

Join us at WorkSource Oregon in Douglas for this hiring event with Edustaff!

More Info Full Details

Oregon Department of Human Services - Open House Employment Fair

Virtual Event

October 11, 2023, 10:00am - 3:00pm

Join us at this hybrid virtual/in-person job fair where you can speak to ODHS staff from Aging and Disabilities, Child Welfare, and Self-Sufficiency. Learn about the important work they do and hear about open positions.

More Info

Wolf Creek Job Corps' Career Fair

In-Person Event

October 12, 2023, 9:00am - 1:00pm

The Wolf Creek Job Corps in partnership with the WorkSource Oregon in Roseburg invites you to attend this hiring event!

More Info Full Details