Truyền Thông

Đối với các câu hỏi về truyền thông, xin vui lòng liên hệ OED_Communications@oregon.gov.

Giám Đốc Điều Hành của Sở Việc Làm Oregon David Gerstenfeld sẽ có các buổi gặp gỡ giới truyền thông vào các ngày Thứ Tư trong thời gian sắp đến. Để nhận được lời mời, xin liên hệ OED_Communications@oregon.gov.