ຕິດ​ຕໍ່ຕິດ​ຕໍ່ສູນ WorkSource

ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເປັນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ​ທີ່ບໍ່​ມີພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ໂທ​ຫາສາຍ​ດ່ວນ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ຂອງ WorkSource ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນທີ່ເບີ 833-685-0845.

ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ WorkSource ອື່ນໆ​ທັງ​ໝົດ, ​ຕິດ​ຕໍ່​ສູນ WorkSource ທີ່​ໃກ້​ກັບ​ທ່ານ​ທີ່​ສຸດ. ຊອກ​ຫາ​ສູນ WorkSource ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານດຳເນີນການນັດໝາຍ

ເຄື່ອງມືການນັດໝາຍອອນລາຍຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການນັດໝາຍກັບຜູ້ຊ່ຽງຊານໃນການຈ້າງງານ. ທ່ານຍັງສາມາດນັດໝາຍເວລາເພື່ອໃຊ້ຄອມພິວເຕີ WSO ເພື່ອສ້າງ ຫຼື ອັບເດດເອກະສານສະໝັກວຽກ, ຍື່ນການສະໝັກທາງອອນລາຍ ຫຼື ດຳເນີນກິດຈະກຳຊອກຫາວຽກອື່ນໆ.

ຕິດຕໍ່ສູນ WSO ຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດຳເນີນການນັດໝາຍຂອງທ່ານ.

ພະນັກງານຂອງ WorkSource Oregon ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານກັບການອ້າງສິດການວ່າງງານຂອງທ່ານ. ສຳລັບຂໍ້ມູນການວ່າງງານ, ໃຫ້ໄປທີ່ unemployment.oregon.gov ຫຼື ໂທຫາ 877-345-3484