ຕິດ​ຕໍ່

ກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນການໃຫ້ບູລິມະສິດຂອງການບໍລິການສຳລັບນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ຄູ່ສົມລັດຜູ້ທີ່ມີສິດໃນການຈ້າງງານ, ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຈັດຫາງານທັງໝົດໃນໂຄງການກະກຽມແຮງງານໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດ. ຖ້າທ່ານຮັບລາຊະການໃນກອງທັບສະຫະລັດ ຫຼື ມີຄູ່ສົມລົດທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບດ້ວຍ.ຕິດ​ຕໍ່ສູນ WorkSource

ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເປັນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ​ທີ່ບໍ່​ມີພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ໂທ​ຫາສາຍ​ດ່ວນ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ຂອງ WorkSource ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນທີ່ເບີ 833-685-0845.

ທ່ານສາມາດໂທ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທີ່ສູນໃດໜຶ່ງ, ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ນັດໄວ້ກໍ່ຕາມ. ຄລິກໃສ່ສູນ WorkSource Oregon ທີ່ທ່ານຕ້ອງການພົວພັນໄດ້ຕາມແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່.

ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.

ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເລີ່ມຈາກໃສບໍ່? ໃຫ້ບາງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຜູ້ຊ່ວຍທາງໄກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະສາມາດແນະນຳທ່ານໃຫໄປໃນຈຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຜູ້ຊ່ວຍທາງໄກຂອງພວກເຮົາສາມາດຕອບຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການນັດໝາຍກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ.

ຕ້ອງການພົບກັບບາງ​ຄົນບໍ່?

ທ່ານມີຄຳຖາມ. ທຳການນັດໝາຍທາງໄກ ຫຼື ເຊິ່ງໜ້າຢູ່ລຸ່ມນີ້. ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ສູນ WorkSource Oregon ໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ.
WorkSource Oregon ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ໂດຍບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ເພື່ອທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້. ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນຜູ້​ແປພາສາມື ແລະ ພາສາເວົ້າ, ອຸປະກອນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ເປັນພາສາອື່ນ, ຕົວພິມໃຫຍ່, ສຽງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ. ກະລຸນາຄລິກໃສ່ປຸ່ມລຸ່ມນີ້ເພື່ອປະກອບຟອມເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ແນວໃດແດ່.
 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ພັກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຄິດເຫັນ, ລວມທັງຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຖືກປະຕິເສດໃນການບໍລິການ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປໂດຍສູນ WorkSource ຍ້ອນເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ສາສະໜາ, ເພດ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງການເມືອງຫຼືຄວາມເຊື່ອຖື, ທ່ານອາດຕ້ອງການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້. ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊຂອງ​ກົມ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ (Oregon Employment Department) ທີ່ ໜ້າ​ໂອ​ກາດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ເພື່ອເບິ່ງສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີຍື່ນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສູນ WorkSource Oregon ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.