Liên Hệ

Liên Hệ Trung Tâm WorkSource

Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi Đường Dây Truy Cập Ngôn Ngữ của WorkSource Oregon tại 833-685-0845.

Đối với tất cả những nhu cầu WorkSource khác, hãy gọi trung tâm WorkSource gần với quý vị nhất. Hoặc đặt hẹn trực tuyến.