ວຽກທ ີ່ໂດດເດ ີ່ນ

ເລືອກເອົາວຽກທ ີ່ໂດດເດ ີ່ນ ຂອງພວກເຮົາຢ ີ່ຂ້າງລ ີ່ມ. ສ າລ ບລາຍການວຽກທ ງໝົດທ ີ່ມ , ໄປທ ີ່ໜ້າເວ ບ “ຄົ້ນຫາວຽກ” ຂອງພວກເຮົາ.

Are you looking for a position with competitive pay, a flexible schedule, benefits, and meaningful work? Become a Career Specialist providing career counseling, training, job search and readiness assistance to participants. Must have a high school diploma or equivalent, 18 months full-time work experience, strong communication skills, and computer literacy.

Benefited position.

$18.10 per hour.

Seeking a Community Engagement Specialist for innovative rural behavioral health and social services network. The Community Engagement Specialist works as part of a team to plan, and develop strategies to support regional and local efforts to improve community health care. Remote position based out of employee's home office, which will need to be located within Malheur, Union or Wallowa Counties in Oregon. Requires five or more years’ experience in community health or administration, and Bachelor's degree in Education, Community Health, or related field or equivalent experience. Provides competitive salary, additional compensation for bilingual skills, and great benefits! Come help empower individuals and communities across Oregon to achieve better health.

Benefits include: Medical, dental and vision insurance for employee and dependents, generous paid time off, paid life insurance, short-term disability, long-term disability, EAP, FSA with a $500 employer contribution, AAA insurance, mileage reimbursement, wellness benefits, 401k contribution including 6.5% employer contributions, cell phone and internet reimbursements.

Starting at $70,000.00 annually and additional $4,000 compensation for bilingual skills.

Become a Carpenter and have steady work. New Residential Custom Home Framing. Work year-round and no out-of-area traveling. Requirements are to be at least 18 and travel to work sites.

$18-25/hr, Depending on experience.