Xiriirka

Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaha ee Maraykanka waxay hirgelisay mudnaanta adeegga loogu talagalay halgamaayada iyo lamaanahooda u-qalma dhammaan adeegyada shaqada iyo shaqaalaha, tababarka, iyo meelaynta ee barnaamij kasta oo diyaargarow shaqaale oo ay maalgeliso Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaha ee Maraykanka. Haddii aad u adeegtay ciidamada qalabka sida ee Maraykanka ama tahay lamaane shaqaale ciidan oo u-qalma, fadlan nala soo socodsii.La xiriir Xarun WorkSource

Si aadu hesho cawimaad luuqadeed aan aheyn Ingiriisi, wac Khadka Helitaanka Luqadda ee WorkSource Oregon ee ah 833-685-0845.

Waxaad wici kartaa ama ka heli kartaa mid ka mid ah xarumaheena xitaa haddii aadan ballan ka qabsan. Guji Xarunta WorkSource Oregon ee aad rabto inaad la xiriirto ee ku jirta khariiddada hoose si aad u hesho macluumaadka xiriirka.

Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino.

Ma hubtid miyaa halka aad ka bilaabi lahayd? Sii waxoogaa macluumaad ah kaaliyaheena dhanka khadka oo waxaanu kugu hagi doonaa halka ay tahay inaad aado. Kaaliyaheena fogaan-aragga ah wuxuu ka jawaabi karaa su'aalaha caadiga ah ee ku saabsan adeegyada WorkSource Oregon wuxuuna kaa caawin karaa inaad ballan ka qabsato mid ka mid ah shaqaalaheena.

Ma u baahan tahay inaad qof la kulanto?

Waxaad leedahay ikhtiyaaro ama doorar. Ka qabso ballan toos ah ama fool-ka-fool ah qaybta hoose. Waxaad sidoo kale booqan kartaa mid ka mid ah xarumaheena WorkSource Oregon.
WorkSource Oregon waxay bixiyaan caawimaad lacag la'aan ah si aad u isticmaasho adeegyadeena. Tusaalooyinka qaarkood waxaa ka mid ah luqadda dhegoolaha/fara-ka-hadalka iyo tarjubaanada lagu dhagoolaha, agab ku qoran luuqado kale, daabacaadaha ballaaran, maqalka iyo qaabab kale. Fadlan guji badhanka hoose si aad u buuxiso foomka si aan u ogaano sida aan kuu caawin karno.

Waxaan u baahanahay hoy ama gargaar

Haddii aad hayso jawaab-celin, oo ay ku jirto haddii laguu diiday adeegyada ama si dadka kale ka duwan ay kuula dhaqmeen Xarunta WorkSource iyadoo ay ugu wacan tahay jinsiyadda, midabka, diinta, jinsiga, asliyan waddanka aad ka soo jeeddo, da'daada, naafonimada, xiriirka siyaasadeed ama caqiidadaada, waxaad soo gudbin kartaa cabasho. Booqo bogga Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaha ee Oregon Bogga Fursadaha Loo Wada Siman Yahay si aad u ogaato halka iyo sida loo gudbiyo dacwadda ama loola xiriiro xaruntaada WorkSource Oregon ee maxalliga ah.