ການຮ້ອງຮຽນ

ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນ

ທ່ານມີການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບ:

  • ການບໍລິການການຈ້າງງານຈາກ ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ຫຼື ສູນ WorkSource Oregon ບໍ?
  • ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານບໍ?
  • ນາຍຈ້າງ ຫຼື ວຽກງານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສົ່ງຕໍ່ຈາກ ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ຫຼື ສູນ WorkSource Oregon ບໍ?
ທ່ານສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນ ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າສິດຂອງທ່ານຖືກລະເມີດເຊັ່ນ: ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເນື່ອງຈາກທ່ານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານຖືກລະເມີດ ຫຼື ທ່ານຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການເລືອກປະຕິບັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາ ຫຼື ການປ່ອຍປະລະເລີຍຂອງນາຍຈ້າງເຊັ່ນ: ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department), ສູນ WorkSource Oregon ຫຼື ເປັນຜົນມາຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ ແລະ ໂອກາດຂອງແຮງງານ (Workforce Innovation and Opportunity Act).

ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໂດຍ:
  • ກວດສອບການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບນາຍຈ້າງ, ວຽກງານ ຫຼື ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມສະເພາະທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສົ່ງຕໍ່ໂດຍ ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ຫຼື ສູນ WorkSource Oregon.
  • ກວດສອບການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການສົ່ງມອບໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການໂດຍ ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ຫຼື ສູນ WorkSource Oregon.
  • ສົ່ງຕໍ່ການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານທີ່ເໝາະສົມ ເມື່ອພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດການເລື່ອງດັ່ງກ່າວ.
ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ້ຂອງ ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ໜ້າໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ (Equal Opportunity page) ຫຼື ໜ້າລະບົບການຮ້ອງຮຽນ (ES Complaint System) ເພື່ອເບິ່ງວ່າຈະຍື່ນເລື່ອງຢູ່ໃສ ແລະ ຍື່ນຈັ່ງໃດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ ສູນ WorkSource Oregon ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
 
ສໍາລັບການຮ້ອງຮຽນຕໍ່ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ BOLI ແລະ/ຫຼື ຄະນະກໍາມະການໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ເທົ່າທຽມກັນ (Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

ສໍາລັບຄ່າຈ້າງ, ຄ່າຈ້າງທົ່ວໄປ ຫຼື ການຮ້ອງຮຽນການເລືອກປະຕິບັດທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ BOLI.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາ ປະກັນໄພການວ່າງງານ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນໜັງສືຮັບຮອງຂອງທ່ານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ ປະກັນໄພການວ່າງງານທີ່ 877-345-3484 ຫຼື ຜ່ານ  ແບບຟອມອອນລາຍ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ (Contact Us online form).