Cabashooyinka

Gudbi Cabasho

Miyaad cabasho ka qabtaa:

  • Adeegyada shaqada ee Waaxda Shaqada ee Oregon, ama Xarunta WorkSource ee Oregon?
  • Sharci la xiriira shaqada?
  • Loo-shaqeeye ama shaqo ay kuu gudbisay Waaxda Shaqaaleynta ee Oregon (Oregon Employment Department), ama Xarunta WorkSource ee Oregon?
Waxaad gudbin kartaa cabasho haddii aad aaminsan tahay in xuquuqdaada lagu xadgudbay, lagu siinin mushaar adiga kugu habboon, caafimaadkaaga iyo badbaadadaada la waxyeeleeyay, ama aad tahay qof takoor lagula kacay goobta shaqada. Cabashadaadu waa inay ku lug leedahay ficilada ama ka-saaritaanka ay sameeyeen loo-shaqeeyahaaga, Waaxda Shaqaaleynta ee Oregon (Oregon Employment Department), Xarunta WorkSource ee Oregon, ama waa inay tahay mid ka dhalatay ka-qaybgalkaaga barnaamijka uu maalgeliyo Sharciga Hal-abuurka iyo Fursadaha ee Shaqaalaha.
 

Waxaan kugu caawin karnaa:
  • Baaritaanka cabashooyinka ku saabsan loo-shaqeeyayaasha gaarka ah, shaqooyinka, ama barnaamijyada tababarka ee ay kuu gudbiyeen Waaxda Shaqaaleynta ee Oregon (Oregon Employment Department) ama xarunta WorkSource ee Oregon.
  • Baaritaanka cabashooyinka ku saabsan bixinta barnaamijyada iyo adeegyada ee Waaxda Shaqaaleynta ee Oregon (Oregon Employment Department), ama Xarunta WorkSource ee Oregon.
  • In cabashadaada loo gudbiyo hay'adda ku habboon marka Waaxda Shaqaaleynta ee Oregon (Oregon Employment Department), aan loo oggolayn inay faraha la gasho.
Booqo bogga websaydka Waaxda Shaqaaleynta ee Oregon (Oregon Employment Department) ee Fursadda Loo Siman Yahay (Equal Opportunity page), ama bogga Nidaamka Cabashada ES (ES Complaint System) si aad u aragto halka iyo sida loo xareeyo, ama loola xiriiro xarunta WorkSource Oregon ee degaankaaga.
 
Cabashooyinka la xiriira takoorka iyo fursadaha ee ka dhanka ah loo-shaqeeyaha, fadlan la xiriir BOLI iyo/ama Guddiga Fursadaha Shaqo ee Loo Siman Yahay (Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Wixii la xiriira mushaharka, mushaharka jira, ama cabashooyinka takoorka guryaha, la xiriir BOLI.

Haddii aad ka walaacsan tahay arrin la xiriirta caymiska shaqo la'aanta, fadlan raac tilmaamaha ku qoran warqaddaada go'aaminta, ama Caymiska Shaqo la'aanta kala xiriir 877-345-3484 ama adigoo isticmaalaya Foomka onlaynka ah ee nanagala soo xiriiro (Contact Us online form).