Các Đối Tác Của Chúng Tôi

Các dịch vụ của WorkSource Oregon chỉ có thể thực hiện được với sự hợp tác với nhiều đối tác của bang và địa phương:

Easterseals Oregon

Hội Đồng Phối Hợp Giáo Dục Bậc Cao (Higher Education Coordinating Commission)

Các Ủy Ban Lực Lượng Lao Động Địa Phương (Local Workforce Development Boards)

Hiệp Hội Lực Lượng Lao Động Oregon (Oregon Workforce Partnership)

Các Công Việc Ở Tây Bắc Oregon (Northwest Oregon Works)

Worksystems

Hiệp Hội Lực Lượng Lao Động Clackamas (Clackamas Workforce Partnership)

Hiệp Hội Lực Lượng Lao Động Willamette (Willamette Workforce Partnership)

Hiệp Hội Lực Lượng Lao Động Lane (Lane Workforce Partnership)

Ủy Ban Đầu Tư cho Lực Lượng Lao Động Tây Nam Oregon (Southwestern Oregon Workforce Investment Board)

Hiệp Hội Lực Lượng Lao Động Rogue (Rogue Workforce Partnership)

Các Công Việc ở Đông Cascades (East Cascades Works)

Ủy Ban Lực Lượng Lao Động Đông Oregon (Eastern Oregon Workforce Board)

Ủy Ban Hỗ Trợ Người Khiến Thị Oregon (Oregon Commission for the Blind)

Sở Các Dịch Vụ về Con Người tại Oregon (Oregon Department of Human Services)

Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department)

Ủy Ban Lực Lượng Lao Động và Phát Triển Nhân tài (Workforce and Talent Development Board)