Điều Khoản & Điều Kiện

Cảm ơn quý vị đã truy cập trang web WorkSourceOregon.org (trang web). Bằng cách truy cập trang web, quý vị chấp nhận các điều khoản và điều kiện này mà không có giới hạn.

Không giới hạn bất kỳ điều nào đã nêu ở trên, nội dung của trang web được cung cấp "nguyên trạng" và không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm cả những bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không làm thiệt hại và chịu trách nhiệm bồi thường cho WorkSource Oregon, các cơ quan và viên chức của WorkSource Oregon đối với bất kỳ thiệt hại nào dựa trên việc sử dụng nội dung của trang web này.
 

Cam kết bảo mật

Liên kết đến các trang web khác - tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web khác để tạo sự thuận tiện cho khách hàng của chúng tôi. Chúng bao gồm các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các cơ quan chính phủ khác, các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp tư nhân. Khi quý vị sử dụng một trong những liên kết này, quý vị không còn ở trên trang web này nữa và Thông báo về Quyền Riêng Tư này sẽ không được áp dụng. Khi quý vị liên kết đến một trang web khác, quý vị phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web đó.

Khi quý vị nhấp vào liên kết đến một trong những trang web này, WorkSource Oregon cũng như bất kỳ cơ quan, viên chức hoặc nhân viên nào của WorkSource Oregon không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin nào do các trang web bên ngoài này công bố, cũng như xác nhận bất kỳ nội dung, quan điểm, sản phẩm nào, hoặc các dịch vụ được liên kết từ các hệ thống này, và không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra do phụ thuộc vào tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của thông tin của họ. Các phần của thông tin đó có thể không chính xác hoặc không cập nhật. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dựa vào bất kỳ thông tin nào thu được từ các hệ thống này sẽ tự chịu rủi ro.
 

Thông tin được thu thập khi quý vị xem các trang web của tiểu bang

Nếu quý vị xem hoặc tải xuống thông tin trong khi truy cập trang web này, chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ dữ liệu chuẩn được thu thập bởi tất cả phần mềm máy chủ web. Thông tin đó là:

  1. Địa chỉ Giao Thức Internet (IP) được sử dụng cho kết nối của quý vị (nhưng không phải địa chỉ email của quý vị). Địa chỉ IP là một số nhận dạng được chỉ định cho nhà cung cấp dịch vụ internet của quý vị hoặc trực tiếp cho máy tính của quý vị. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phản hồi yêu cầu trình duyệt của quý vị. Ví dụ: 122.125.36.42
  2. Tên miền được gán cho địa chỉ IP của quý vị (nếu có). Ví dụ: somename.com
  3. Loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng. Ví dụ: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 4.01; Windows NT; IE4WDUS-1998101501)
  4. Ngày và giờ quý vị đã truy cập trang web này
  5. Các trang web hoặc dịch vụ quý vị đã truy cập tại trang này
  6. Trang web quý vị đã truy cập trước khi đến trang web này. (Lưu ý: điều này được bao gồm để phân tích tóm tắt có thể được thực hiện về cách khách truy cập vào trang web của chúng tôi, tức là từ một công cụ tìm kiếm, từ một liên kết trên một trang web khác, v.v.)
Chúng tôi không theo dõi các lựa chọn điều hướng của từng người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi tóm tắt thông tin được liệt kê ở trên để xác định:
  • Những tổ chức nào là người dùng thường xuyên nhất của chúng tôi (mục 2 ở trên) để nhắm mục tiêu làm tốt hơn nội dung cho khán giả
  • Những trình duyệt nào đang được sử dụng trên trang web của chúng tôi để xác định những kỹ thuật chúng tôi nên sử dụng để phát triển các trang sẽ hoạt động với các trình duyệt khác nhau (mục 3 ở trên).
  • Tần suất các trang của chúng tôi được truy cập (mục 5 ở trên)
  • Lưu lượng truy cập từ tên tổ chức, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm hướng mọi người đến trang web (mục 6 ở trên)

Vì mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo rằng dịch vụ này vẫn có sẵn cho tất cả người dùng, trang web này có thể giám sát lưu lượng mạng để xác định những hoạt động trái phép cố gắng tải lên hoặc thay đổi thông tin, hoặc gây ra thiệt hại. Nếu việc giám sát an ninh cho thấy bằng chứng về khả năng lạm dụng hoặc hoạt động tội phạm, nhân viên hệ thống có thể cung cấp kết quả giám sát đó cho các quan chức thích hợp. Ngoại trừ các cuộc điều tra thực thi pháp luật được ủy quyền, không có nỗ lực nào được thực hiện để xác định người dùng cá nhân hoặc thói quen sử dụng của họ. Các nỗ lực trái phép để tải lên thông tin hoặc thay đổi thông tin trên dịch vụ này bị nghiêm cấm và có thể bị trừng phạt theo luật tiểu bang và luật liên bang, bao gồm Đạo Luật Lạm Dụng và Lừa Đảo Máy Tính năm 1986 và Đạo Luật Bảo Vệ Cơ Sở Hạ Tầng Thông Tin Quốc Gia năm 1996.

Công bố công khai

Tất cả thông tin trên trang web này là bản hồ sơ công khai trừ khi có luật miễn trừ. ORS Chương 192 bao gồm Luật Hồ Sơ Công Cộng Oregon.

Ở tiểu bang Oregon, luật pháp tồn tại để đảm bảo rằng chính phủ là công khai và công chúng có quyền tiếp cận các hồ sơ và thông tin thích hợp do chính quyền bang sở hữu. Đồng thời, có những ngoại lệ đối với quyền của công chúng để tiếp cận hồ sơ công cộng dựa trên quyền riêng tư của cá nhân. Cả luật tiểu bang và liên bang đều đưa ra các trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân từ quý vị để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, nhưng thông tin đó sẽ được xử lý như khi trực tiếp đến văn phòng chính phủ.
 

Thông tin cá nhân và bảo mật thông tin

"Thông tin cá nhân" là thông tin về một người có thể dễ dàng nhận dạng đối với cá nhân đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số điện thoại của một cá nhân. Thông tin cá nhân như vậy có thể được miễn tiết lộ nếu tiết lộ sẽ cấu thành một hành vi xâm phạm quyền riêng tư một cách bất hợp pháp trong mọi tình huống. Tên miền hoặc địa chỉ Giao Thức Internet (IP) không được coi là thông tin cá nhân. Hầu hết thông tin do chính quyền tiểu bang thu thập được coi là công khai trừ khi được miễn trừ cụ thể. ORS Chương 192 bao gồm Luật Hồ Sơ Công Cộng Oregon. Theo luật này, các cá nhân được phép yêu cầu các công chức không tiết lộ hồ sơ công khai có địa chỉ nhà riêng và số điện thoại của họ trong một số trường hợp nhất định. ORS 192.445 chỉ định cách yêu cầu bảo mật thông tin.
 

E-mail

Tất cả thông tin được thu thập tại trang web này sẽ trở thành hồ sơ công khai trừ khi có quy định miễn trừ trong luật. ORS Chương 192 bao gồm Luật Hồ Sơ Công Cộng Oregon.

Xem phần tiết lộ công khai ở trên để biết thêm thông tin về quyền riêng tư của email.
 

Yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân

Quý vị có quyền xem xét thông tin thu thập về quý vị bởi trang web này. Liên hệ với đại lý cung cấp dịch vụ mà quý vị yêu cầu.
 

Truyền dữ liệu an toàn

Trang web này sử dụng phần mềm mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp Lớp Cổng Bảo Mật (SSL) để cho phép truyền dữ liệu an toàn. URL trong trình duyệt của quý vị sẽ thay đổi thành "HTTPS" thay vì "HTTP" khi tính năng bảo mật này được kích hoạt. Trình duyệt của quý vị cũng có thể hiển thị biểu tượng khóa hoặc chìa khóa trên thanh tác vụ của nó để biểu thị quá trình truyền dữ liệu an toàn được kích hoạt. Nếu không có các chỉ số này, thông tin có thể dễ bị các bên khác đánh chặn. Hầu hết việc trao đổi qua email trên internet không được coi là an toàn. Nếu quý vị đang trao đổi thông tin nhạy cảm, hãy cân nhắc gửi thông tin đó qua đường bưu điện hoặc liên hệ với đại lý qua điện thoại.
 

Cookie

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được tạo bởi máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của quý vị. Cookie lưu thông tin duy nhất mà máy chủ web có thể truy cập trong khi quý vị đang xem trang web của chúng tôi. Thông thường, cookie lưu thông tin như tùy chọn trang web của quý vị, ngày quý vị xem lần cuối cùng một trang cụ thể hoặc một số ngẫu nhiên được sử dụng để xác định phiên web cụ thể của quý vị. Cookie giúp chúng tôi đo lường có bao nhiêu khách truy cập vào trang web của chúng tôi và bao nhiêu trong số những khách truy cập này là mới hoặc quay lại.

Cookie đặt trên máy tính của quý vị bằng các công cụ quản lý web của chúng tôi là được viết nên chúng chỉ có thể được sử dụng bởi các công cụ web của chúng tôi và chúng chỉ truy xuất thông tin cụ thể. Chúng tôi không thu thập thông tin từ quý vị, từ các tệp cookie khác hoặc truy cập bất kỳ thông tin nào khác trên máy tính của quý vị.

Hầu hết các trình duyệt web đều cho phép quý vị từ chối hoặc chấp nhận tính năng cookie (tham khảo chức năng trợ giúp của trình duyệt để biết thêm chi tiết). Quý vị có thể kiểm soát việc sử dụng cookie trên máy tính của mình và thậm chí loại bỏ chúng. Tuy nhiên, việc loại bỏ việc sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của một số dịch vụ trang web của WorkSource Oregon.
 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về quảng cáo

WorkSource Oregon cấm quảng cáo của các tổ chức tư nhân trên các trang web của mình. WorkSource Oregon không xác nhận hoặc tài trợ cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin xuất hiện trên các trang web thuộc sở hữu tư nhân.