Tìm một công việc

iMatchSkills.org. Công cụ kiếm việc lớn nhất tại Oregon. Quý vị  có thể tìm được việc làm, còn những người sử dụng lao động có thể tìm được quý vị. Quý vị càng đưa ra nhiều thông tin chi tiết trong hồ sơ tìm việc của mình, quý vị sẽ  càng thu hút được càng nhiều những người sử dụng lao động. Phải đăng ký để truy cập.

Chương Trình Học nghề (Apprenticeships). Các cơ hội học nghề tại Oregon. Quý vị  có thể ứng tuyển theo loại công việc, quận, và công việc đang tuyển dụng.

Xem Qua Các Công Việc Tại Oregon(Browse Oregon Jobs). Xem các công việc được đăng tại WorkSource Oregon.

Một Điểm Đến Cho Sự Nghiệp(Career One Stop). Một công cụ kiếm việc được Sở Lao Động Hoa Kỳ bảo trợ. Khám phá những nghề nghiệp, tìm khóa đào tạo, và nhiều thứ khác.

Công Việc Nhà Nước (Government Jobs).Tìm kiếm các công việc của thành phố, quận, bang Oregon, liên bang, quân đội và giáo dục.

Trao Đổi Lao Động Quốc Gia (National Labor Exchange). Tìm kiếm những công việc theo bang, xem qua những công việc theo công ty thành viên, tìm những người sử dụng lao động thân thiện với cựu binh. Một thành viên của Hội Liên Hiệp Quốc Gia của Các Cơ Quan về Lực Lượng Lao Động của Bang (the National Association of State Workforce Agencies).

Thông Tin Chất Lượng về Các Công Việc tại Oregon(QualityInfo Oregon Jobs). Hàng chục nghìn công việc được đăng tuyển. Quản lý bởi Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department).

Các Công Việc của Bang Oregon(State of Oregon Jobs). Tìm kiếm các công việc với các cơ quan của bang Oregon.