Những Điều Có Thể Mong Đợi tại WorkSource

Quý Vị Có Nhận Được Những Trợ Cấp từ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không?

Quý vị  nhất định phải hoàn tất những yêu cầu về tìm kiếm công việc(work search requirements), nếu không thì những lợi ích của quý vị  có thể sẽ bị chấm dứt:

  1. Hãy đăng ký và hoàn thành  hồ sơ tìm kiếm việc tại iMatchSkills.org.
  2. Hãy tìm kiếm công việc và báo cáo việc tìm kiếm của quý vị trong các khai báo thất nghiệp hàng tuần.

WorkSource ở đây để hỗ trợ quý vị từng bước. Hãy gọi cho trung tâm địa phương của quý vị để nhận được sự giúp đỡ một-với-một.

Quý vị vừa nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp ở Oregon. Bước tiếp theo là gì?

Tìm Trung Tâm WorkSource tại Địa PhươngQuý